• 2021-07-08

  Su VĮ “Lietuvos automobilių kelių direkcija” pasirašyta preliminarioji pirkimo sutartis …
 • 2021-09-01

  Su Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašyta pirkimo sutartis „„Kelio Vd-28 …

prieziura-apie-mus

projektavimas-apie-mus

matavimai-apie-mus

konsultavimas-apie-mus

APIE MUS

UAB SAUGVILA vei­kia kaip ne­prik­lau­so­ma in­ži­ne­ri­nė–kon­sul­ta­ci­nė ben­dro­vė, tei­kian­ti klien­tams pas­laugas šio­se sri­ty­se:

 • sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra;
 • susisiekimo komunikacijų (ke­lių (gat­vių) ir ki­tų trans­por­to sta­ti­nių bei inži­ne­ri­nių tink­lų juose) projektavimas;
 • geode­zi­niai ir ka­das­tri­niai ma­ta­vi­mai, tei­si­nė sta­ti­nių ir skly­pų regis­tra­ci­ja;
 • ke­lių saugumo auditai;
 • tech­ni­nės kon­sul­ta­ci­jos, vi­di­niai mo­ky­mai.

skaityti daugiau

PATIRTIS IR PROFESIONALUMAS

UAB SAUGVILA dir­ba aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, tu­rin­tys il­ga­me­tę pa­tir­tį su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų (ke­liai, ke­liai (gat­vės), ge­le­žin­ke­lis (ge­le­žin­ke­lio ke­lias), oro uos­tų (aero­dro­mų) sta­ti­niai, van­dens uos­tų sta­ti­niai, ki­ti trans­por­to sta­ti­niai) bei in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių juo­se, gy­ve­na­mų­jų ir ne­gy­ve­na­mų­jų pas­ta­tų, inži­ne­ri­nių tink­lų ir ki­tų sta­ti­nių sta­ty­bos, tech­ni­nės prie­žiū­ros ir pro­jek­ta­vi­mo, geo­de­zi­nių ir ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų, kelių saugumo auditų atlikimo sri­ty­se. Ben­dro­vė re­gu­lia­riai ke­lia dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, su­tei­kia jiems nau­jau­sias pro­fe­si­nes ži­nias, aprū­pi­na mo­der­nia įran­ga. Su­kaup­ta pa­tir­tis, aukš­ta spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­ja, ko­ky­biš­kos pas­lau­gos – tai, ką ben­dro­vė siū­lo sa­vo klien­tams. UAB SAUGVILA nuo­lat da­ly­vau­ja įgy­ven­di­nant stam­biau­sius sta­ty­bos pro­jek­tus Lie­tu­vo­je. Sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra bei sta­ty­bos pro­jek­tų ad­mi­nis­tra­vi­mas vyk­do­mas pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos nor­mi­nių ak­tų rei­ka­la­vi­mus bei FIDIC (Fé­dé­ra­tion Inter­na­tio­na­le des Ingé­nieurs-Con­seils) są­ly­gas.

KVALIFIKACIJA

UAB SAUGVILA dir­ba aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, ku­riems su­teik­ti sta­ty­bos pro­jek­tų va­do­vų, sta­ty­bos pro­jek­tų da­lies va­do­vų, sta­ty­bos ben­dro­sios ir spe­cia­lio­sios tech­ni­nės prie­žiū­ros vyk­dy­mo kva­li­fi­ka­ci­jos ates­ta­tai bei geo­de­zi­nin­kų ir ma­ti­nin­kų kva­li­fi­ka­ci­jos pa­žy­mė­ji­mai lei­džia aukš­čiau­sio pro­fe­sio­na­lu­mo ly­giu teik­ti ati­tin­ka­mas pas­lau­gas klien­tams. UAB SAUGVILA įdieg­tos va­dy­bos sis­te­mos, ati­tin­kan­čios ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mus: – ISO 9001 ser­ti­fi­ka­tas įro­do, kad ben­dro­vė­je įdieg­ti vi­si rei­ka­lin­gi vi­di­niai pro­ce­sai, sie­kiant pa­ten­kin­ti klien­tų po­rei­kius tei­kiant pas­lau­gas, ati­tin­kan­čias klien­to ir tei­si­nius rei­ka­la­vi­mus, o klien­to rei­ka­la­vi­mų vyk­dymo tęs­ti­nu­mas už­tik­ri­na­mas nuo už­sa­ky­mo ga­vi­mo iki jo įvyk­dy­mo; – ISO 14001 ser­ti­fi­ka­tas įro­do, kad ben­dro­vė­je veiks­min­gai val­do­ma ap­lin­kos ap­sau­gos po­li­ti­ka bei sie­kia­ma ak­ty­viai ma­žin­ti sa­vo pro­ce­sų, pro­duk­tų ir pas­lau­gų po­vei­kį ap­lin­kai. .

sutraukti


prieziura-apie-mus

projektavimas-apie-mus

matavimai-apie-mus

konsultavimas-apie-mus

APIE MUS

UAB SAUGVILA vei­kia kaip ne­prik­lau­so­ma in­ži­ne­ri­nė–kon­sul­ta­ci­nė ben­dro­vė, tei­kian­ti klien­tams pas­laugas šio­se sri­ty­se:

 • sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra;
 • susisiekimo komunikacijų (ke­lių (gat­vių) ir ki­tų trans­por­to sta­ti­nių bei inži­ne­ri­nių tink­lų juose) projektavimas;
 • geode­zi­niai ir ka­das­tri­niai ma­ta­vi­mai, tei­si­nė sta­ti­nių ir skly­pų regis­tra­ci­ja;
 • ke­lių saugumo auditai;
 • tech­ni­nės kon­sul­ta­ci­jos, vi­di­niai mo­ky­mai.

skaityti daugiau

PATIRTIS IR PROFESIONALUMAS

UAB SAUGVILA dir­ba aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, tu­rin­tys il­ga­me­tę pa­tir­tį su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų (ke­liai, ke­liai (gat­vės), ge­le­žin­ke­lis (ge­le­žin­ke­lio ke­lias), oro uos­tų (aero­dro­mų) sta­ti­niai, van­dens uos­tų sta­ti­niai, ki­ti trans­por­to sta­ti­niai) bei in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių juo­se, gy­ve­na­mų­jų ir ne­gy­ve­na­mų­jų pas­ta­tų, inži­ne­ri­nių tink­lų ir ki­tų sta­ti­nių sta­ty­bos, tech­ni­nės prie­žiū­ros ir pro­jek­ta­vi­mo, geo­de­zi­nių ir ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų, kelių saugumo auditų atlikimo sri­ty­se. Ben­dro­vė re­gu­lia­riai ke­lia dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, su­tei­kia jiems nau­jau­sias pro­fe­si­nes ži­nias, aprū­pi­na mo­der­nia įran­ga. Su­kaup­ta pa­tir­tis, aukš­ta spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­ja, ko­ky­biš­kos pas­lau­gos – tai, ką ben­dro­vė siū­lo sa­vo klien­tams. UAB SAUGVILA nuo­lat da­ly­vau­ja įgy­ven­di­nant stam­biau­sius sta­ty­bos pro­jek­tus Lie­tu­vo­je. Sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra bei sta­ty­bos pro­jek­tų ad­mi­nis­tra­vi­mas vyk­do­mas pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos nor­mi­nių ak­tų rei­ka­la­vi­mus bei FIDIC (Fé­dé­ra­tion Inter­na­tio­na­le des Ingé­nieurs-Con­seils) są­ly­gas.

KVALIFIKACIJA

UAB SAUGVILA dir­ba aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, ku­riems su­teik­ti sta­ty­bos pro­jek­tų va­do­vų, sta­ty­bos pro­jek­tų da­lies va­do­vų, sta­ty­bos ben­dro­sios ir spe­cia­lio­sios tech­ni­nės prie­žiū­ros vyk­dy­mo kva­li­fi­ka­ci­jos ates­ta­tai bei geo­de­zi­nin­kų ir ma­ti­nin­kų kva­li­fi­ka­ci­jos pa­žy­mė­ji­mai lei­džia aukš­čiau­sio pro­fe­sio­na­lu­mo ly­giu teik­ti ati­tin­ka­mas pas­lau­gas klien­tams. UAB SAUGVILA įdieg­tos va­dy­bos sis­te­mos, ati­tin­kan­čios ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mus: – ISO 9001 ser­ti­fi­ka­tas įro­do, kad ben­dro­vė­je įdieg­ti vi­si rei­ka­lin­gi vi­di­niai pro­ce­sai, sie­kiant pa­ten­kin­ti klien­tų po­rei­kius tei­kiant pas­lau­gas, ati­tin­kan­čias klien­to ir tei­si­nius rei­ka­la­vi­mus, o klien­to rei­ka­la­vi­mų vyk­dymo tęs­ti­nu­mas už­tik­ri­na­mas nuo už­sa­ky­mo ga­vi­mo iki jo įvyk­dy­mo; – ISO 14001 ser­ti­fi­ka­tas įro­do, kad ben­dro­vė­je veiks­min­gai val­do­ma ap­lin­kos ap­sau­gos po­li­ti­ka bei sie­kia­ma ak­ty­viai ma­žin­ti sa­vo pro­ce­sų, pro­duk­tų ir pas­lau­gų po­vei­kį ap­lin­kai. .

sutraukti

 • 2021-07-08

  Su VĮ “Lietuvos automobilių kelių direkcija” pasirašyta preliminarioji pirkimo sutartis …
 • 2021-09-01

  Su Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašyta pirkimo sutartis „„Kelio Vd-28 …