การดำเนินงานของโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์

2019-2-7 · ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ... - ตัวแทนของโรงพยาบาลเป็นคณะกรรมการรับรองความสามารถห้อง ...

พันธกิจ / วิสัยทัศน์ และแผนกล ...

การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ข้างต้น ต้องอาศัยบุคลากร เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการต่างๆ โดยทางศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จะได้ดำเนินงาน ...

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ภารกิจหลักของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น. เป็นศูนย์บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตติยภูมิ และ Excellent Center ...

เอกสารประกอบการรับรองตาม ...

2021-9-2 · ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาสาสตร์ มีความประสงค์จะขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ดาวน์โหลด ...

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ...

การได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการของศวก.ที่ 12 สงขลา. แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ. ผลการประเมินความพึงพอใจ. ...

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ...

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปี 2562 และ 2563 21 ต.ค. 2562 0 50 ...

Home Page | โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ...

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ... ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด เป็นอีกทางเลือกของการตรวจวินิจฉัยที่ ...

งานเทคนิคการแพทย์ (Lab ...

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อและสถานที่ ชั้น2 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช โทร. 043-021-021 เบอร์โทรศัพท์ภายใน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 7706, 8004

แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบ ...

2020-11-5 · รูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) (New Normal OPD) หมายเหตุ การให้บริการคลินิกทันตกรรม และ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรุณาศึกษารายละเอียดใน

โรงพยาบาลนนทเวช

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์. เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อผลการตรวจที่เที่ยงตรง และ ...

การรับรองห้องปฏิบัติการ ตาม ...

การรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190. เกี่ยวกับเรา. รับรองระดับสากล. พ.ร.บ.เชื้อโรค. เอกสาร.

งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

2017-10-27 · ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Procedure) เรื่อง การจัดทำและการประเมินสมรรถนะพยาบาล (Nursing competency)

การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ...

2019-1-24 · 3 4. คุณสมบัติของห้องปฏิบัติการทสามารถี่ ขอการรับรอง เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการ ...

2021-8-24 · คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ QM-LAB-2 แก้ไขครั้งที่ 7 ผู้จัดทำ พ.อ. ( ฉัตรมงคล คนขยัน )

แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลและ ...

แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory Department) เป็นแผนกที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ ชิ้นเนื้อ ...

แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิค ...

2022-8-1 · แพทย์ผู้รับผิดชอบ (ในช่วงเวลาทำการปกติ) 1.) ทนพญ.กัลยาณี จันทร์เพ็ญ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ท.น.7209. แผนกห้องปฏิบัติการเทคนิค ...

THG

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจคือ. "เครือ THG จะ ...

รายงานสถิติการแพทย์ฉุกเฉิน

การให้บริการดูแลรักษา ณ จุดที่เกิดเหตุ จำนวน ร้อยละ เฉลี่ย ... สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : สพฉ. ( National Institute for Emergency Medicine ) …

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ...

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ... ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ...

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย ...

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นับว่ามีบทบาทสำคัญมากในการช่วยแพทย์วินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วย รวมถึง ...

คู่มือความปลอดภัยในห้อง ...

2021-8-24 · คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ SM-LAB-1 แก้ไขครั้งที่ 3 เอกสารควบคุม ผู้จัดทำ พ.อ (ฉัตรมงคล คนขยัน) ประจำ มทบ.29

BioMolecular Laboratoryห้องปฏิบัติการอณู ...

ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา มุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยด้านอณูชีววิทยาทางการแพทย์. 2.1 ศึกษาความผิดปกติที่ระดับอณูชีววิทยา (DNA/RNA ...

การศึกษาปัญหาความขัดแย้งและ ...

2022-2-1 · ค าส าคัญ : ความขัดแย้ง/ การจัดการความขัดแย้ง/ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/ บุคลากรทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ...

ห้องปฏิบัติการทางการแทพย์ ติดต่อเรา เลขที่ 98 ม.13 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง

การตรวจประเมินคุณภาพ ห้อง ...

2022-4-26 · การตรวจประเมินคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประจำปี 2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 นางกชพรรณ หาญชิงชัย หัวหน้า ...

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการ ...

2021-8-24 · แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 (QM-LAB-1) แก้ไขครั้งที่ 7 ...

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ...

2  · 2. แผนของกรรมการระบบและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับสิ่งส่งตรวจจาก OPD ภายในเวลา 1 ...

ห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ ...

2022-6-28 · Medical line lab ให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189:2012) โทร.02-374-9604-5

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ...

2022-6-23 · กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลฉลอง ได้รับการนิเทศตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จาก ...

ห้องปฏิบัติการทางคลินิก (Clinical ...

Innotech Lab ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189:2012, มาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ISO 15190:2003 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 (LA) …

คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) QM-CL-00-001-04

2020-5-14 · 3. ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรอย่างมีคุณภาพ ตามระบบมาตรฐาน

แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบ ...

2020-11-5 · แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 การคัดกรองผู้ป่วยนอก (OPD) ในผู้ป่วยทั่วไป (Non-COVID-19 patient)

บททีÉ 1 ข้อมูลทัÉวไปกลุ่มงาน ...

2019-2-28 · LAB-ML-SD046 แก้ไขครัÊงที 04 วันทีมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561 คู่มือการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

มาตรการด้านความปลอดภัยทาง ...

2014-1-2 · ดำเนินการในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีมาตรการด้านความปลอดภัย ... การดำเนินงานกับเชื้อที่อยู่ในกลุ่มที่มีความ ...

โรงพยาบาลราชวิถี

2016-8-1 · บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ. ITA โรงพยาบาลราชวิถี.