• 2021-07-08

  Su VĮ “Lietuvos automobilių kelių direkcija” pasirašyta preliminarioji pirkimo sutartis …
 • 2021-09-01

  Su Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašyta pirkimo sutartis „„Kelio Vd-28 …

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Techninė priežiūra

 • 2016–2017 m. Punsko gatvės rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Punsko g., Alytuje, darbų techninės priežiūros paslaugos pirkimas
 • 2016–2017 m. 2016 m. kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darbų techninė priežiūra ir su ja susiję laboratoriniai darbai
 • 2016 m. Projekto „D kategorijos gatvių atkarpų nuo Eišiškių pl. prie žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0070:151) statybos ir Eišiškių pl. atkarpų kapitalinio remonto“ statybos darbų techninė priežiūra
 • 2016 m. Šiaulių miesto Architektų gatvės kapitalinio remonto darbų techninė priežiūra ir naudojamų statybinių medžiagų ir gaminių kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimas
 • 2015–2017 m. Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto ir priežiūros darbų bei saugaus eismo priemonių įrengimo techninės priežiūros pirkimas
 • 2015–2016 m. Vytauto gatvės Varėnos mieste statybos darbų techninės priežiūros paslaugos
 • 2015–2016 m. Dviejų lygių sankryžos su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino gatvėje rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos
 • 2015–2016 m. Dviejų lygių sankryžos su geležinkeliu Marijampolės miesto Aušros gatvėje rekonstravimo techninės priežiūros paslaugos
 • 2015–2016 m. Kelio atkarpa Jonavos r. sav., Ruklos sen., nuo mokomojo pulko vartų iki kelio 143 kapitalinis remontas
 • 2015–2016 m. Projekto „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra“ sutarties Nr. 1 statybos darbų techninė priežiūra
 • 2015–2016 m. Projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014–2020 m. TEN-T keliuose. I etapas“ sutarties Nr. 3 statybos darbų techninė priežiūa
 • 2015–2016 m. Projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014–2020 m. TEN-T keliuose. I etapas“ sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra
 • 2015 m. Beržoro pėsčiųjų – dviračių tako infrastruktūros plėtros techninė priežiūra
 • 2015 m. Kelio Paįstrys-Skaistgiriai techninės priežiūros paslaugos
 • 2015 m. Projekto „Mažeikių miesto naujamiesčio erdvių apie rekonstruojamus namus sutvarkymas“ techninės priežiūros paslaugos (II etapas)
 • 2015 m. Pramonės zonos Naujojoje g. kelių infrastruktūros ir komunikacijų sutvarkymo neužbaigtų statybos darbų techninės priežiūros paslauga
 • 2015 m. Projekto „Riedėjimo tako ir perono (9.4) Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4 skl. Kad. Nr. 5233/0007:74 statyba“ FIDIC inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugos
 • 2014–2015 m. Universalaus daugiafunkcinio centro Bartkuškio kaime  įrengimo darbų techninės priežiūros paslaugos
 • 2014–2015 m. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 5,49 iki 16,30 km rekonstravimo pagal projektą „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas“ statybos darbų techninė priežiūra
 • 2014–2015 m. Uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­ci­nio cen­tro Bartkuškio kai­me  įren­gi­mo ir bu­vu­sio Bartkuškio pag­rin­di­nės mo­kyk­los Šiaulių pra­di­nio ugdy­mo sky­riaus rekons­tra­vi­mo dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros pas­lau­gos
 • 2014–2015 m. Alytaus Volungės vi­du­ri­nės mo­kyk­los fa­sa­do ir sto­go šil­ti­ni­mo rekons­tra­vi­mo dar­bų ir dailės mo­kyk­los pas­ta­to rekons­truk­ci­jos dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros pas­lau­gos
 • 2014 m. Šakių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros bei kokybės kontrolės paslaugos
 • 2014 m. Lentvario vaikų globos namų, adresu Klevų al. 24, vidaus patalpų  remonto rangos darbų techninės priežiūros paslaugos
 • 2014–2015 m. Alytaus nak­vy­nės na­mų ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros pas­lau­gos
 • 2014 m. Mickūnų geležinkelio stotelės peronų rekonstrukcijos techninės priežiūros paslaugos
 • 2014 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E28 (Vilnius–Minskas) plėt­ra“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2014 m. Pro­jek­to „Dvi­ra­čių infra­struk­tū­ros mo­der­ni­za­vi­mas Panevėžio mies­te (I etapas)“ sta­ti­nių sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013–2016 m. Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugų
 • 2013–2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kelių darbų techninės priežiūros ir kokybės kontrolinių patikrinimų paslaugos atlikimas Tauragės mieste ir Tauragės rajone
 • 2013–2016 m. Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstrukcijos, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros bei naudojamų medžiagų kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos
 • 2013–2015 m. Projekto „Molėtų miesto Vasario 16-osios ir Kalno gatvių rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugos
 • 2013–2015 m. Elektrėnų savivaldybės atliekamų vietinių kelių ir gatvių tiesimo, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninės priežiūros paslaugos atlikimas
 • 2013–2015 m. Pro­jek­to „Kom­plek­si­nis bu­vu­sio ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jos tarp Vytauto, Geležinkelio ir gen. A.Gustaičio gat­vių, Marijampolėje sutvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas gy­ven­to­jų ir vers­lo reik­mėms“ tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013–2015 m. Projekto „Jurbarko mies­to urba­nis­ti­nės infra­struk­tū­ros plėt­ra (II eta­pas)“ ran­gos dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros pas­lau­gos
 • 2013–2014 m. Dau­gia­bu­čio na­mo Gedimino g. 24, Tauragėje sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013–2014 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas) re­kons­tra­vi­mas (III eta­pas). Ke­lio A12 ruo­žo nuo 98,0 iki 105,0 km re­kons­tra­vi­mas“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013–2014 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas) re­kons­tra­vi­mas (III eta­pas). Ke­lio A12 ruo­žo nuo 3,0 iki 8,0 km re­kons­tra­vi­mas“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013–2014 m. Ben­dra­bu­čio pas­ta­to, Mokyklos g. 9, Naujasis Daugėliškis, rekons­tra­vi­mo į vai­kų glo­bos na­mus sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros pas­lau­gos
 • 2013 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas) re­kons­tra­vi­mas (II eta­pas). Ke­lio A12 ruo­žo nuo 132,7 iki 139,7 km re­kons­tra­vi­mas“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013 m. Pro­jek­to „Molėtų kraš­to tra­di­ci­nių ama­tų cen­tro kū­ri­mas ir plėt­ra“ tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013 m. Kėdainių pra­mo­ni­nio par­ko ran­gos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013 m. Alytaus Panemunės vi­du­ri­nės mo­kyk­los fa­sa­do šil­ti­ni­mo dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lių E85 ir E272 plėt­ra. Ke­lio Panevėžys–Šiauliai ruo­žo Šiauliai–Radviliškis re­kons­truk­ci­ja (II eta­pas)“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012–2014 m. Švenčionių mies­to Vilniaus gat­vės da­lies šali­gat­vių ir Strūnaičio gat­vės rekons­truk­ci­jos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012–2015 m. Pro­jek­to „Jurbarko raj. Dainių k. da­lies Užtvankos gat­vės, Jurbarko mies­to Gedimino gat­vės. V.Kudirkos gat­vės ir Liepų gat­vės rekons­truk­ci­ja bei B.Nedzinskienės gat­vės ir K.Donelaičio gat­vės pra­tę­si­mo įren­gi­mas“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E67 (VIA BALTICA) plėt­ra. Dan­gos re­kons­tra­vi­mas” sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Pro­jek­to „Bendra­bu­čio, ambu­la­to­ri­jos ir biblio­te­kos pas­ta­tų Joniškyje reno­va­ci­ja“ ran­gos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. VšĮ Vilniaus gim­dy­mo na­mų Nėščiųjų priė­mi­mo ir gim­dy­mo sky­riaus bei opera­ci­nės re­mon­to dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Pro­jek­to „LR kul­tū­ros ver­ty­bės G–10K3P siau­ro­jo gele­žin­ke­lio ruo­žo „Panevėžys–Anykščiai–Rubikiai“ 2km+1p ke­lio atkar­pos, gele­žin­ke­lio via­du­ko G–10K56 tvar­ko­mie­ji sta­ty­bos dar­bai” via­du­ko kran­ti­nių atra­mų įren­gi­mo dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lias E85. Vilniaus mies­to pie­ti­nio ap­va­žia­vi­mo tie­si­mas“ su­tar­ties Nr. 1 sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Pro­jek­to „Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mo van­dens ge­ri­ni­mo, ge­le­žies ša­li­ni­mo sis­te­mų įren­gi­mas Molėtų ra­jo­no kai­miš­ko­se vie­to­vė­se“ ran­gos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Alytaus lop­še­lio–dar­že­lio „Putinėlis“ vi­daus pa­tal­pų rekons­truk­ci­jos I eta­po dar­bų bei VšĮ Alytaus kul­tū­ros ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro lau­ko sce­nos ir amfi­teat­ro įren­gi­mo dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2011–2014 m. Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių tie­si­mo, tai­sy­mo (re­mon­to), prie­žiū­ros dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2011 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E28 (Vilnius–Prienai–Marijampolė) re­kons­truk­ci­ja. Dan­gos stip­ri­ni­mas” su­tar­ties Nr.1 sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2011 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga plėt­ra. Ke­lio Panevėžys–Šiauliai ruo­žo Šiauliai–Radviliškis re­kons­truk­ci­ja (I eta­pas)“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2010 m. Pro­jek­to „Jung­čių su tarp­tau­ti­niais ko­ri­do­riais plėt­ra. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių re­kons­truk­ci­ja (II eta­pas)“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2010 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio „Via Baltica“ plėt­ra. Dan­gos stip­ri­ni­mo už­bai­gi­mas ir Mar­ve­lės san­kry­žos re­kons­truk­ci­ja. Su­tar­tis Nr. 3“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra

Projektavimas

 • 2016–2017 m.  Pėsčiųjų tako Vytauto gatvėje tarp V. Kudirkos ir Darbininkų gatvių techninio
  projekto koregavimo paslauga
 • 2016 m. Inžinerinių saugaus eismo priemonių valstybinės reikšmės krašto keliuose Nr. 231 Vytinė-Vaitkuškis-Ukmergė (3,76-7,63 km) ir Nr. 115 Ukmergė-Molėtai (0,51-0,92 km) techninio darbo projekto ir išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas
 • 2016 m. Objekto „Skersinės Sodų 1-osios gatvės atšakos nuo 16 iki 30 namo Vilniaus mieste statyba“ supaprastinto projekto parengimas
 • 2016 m. Valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 1914 Vilkija-Padauguva-Vareikoniai ruožo nuo 12,68 iki 14,26 km, Nr. 1922 Raudondvaris-Naujieji Bernatoniai-Žemaitkiemis ruožo nuo 10,548 iki 14,866 km ir Nr. 1923 Padauguvėlė-Naujatriobiai ruožo nuo 5,15 iki 6,253 km kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra
 • 2016 m.  J. Basanavičiaus gatvės Papilės miestelyje supaprastinto statinio projekto parengimas
 • 2016 m. Objekto „Metalinių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepoja pavojingose vietose (Klaipėdos regionas)“ techninio darbo projekto parengimas ir  Užsakovo atliktų darbų išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas
 • 2016 m. Šiaulių m. Tilžės ir Aukštosios gatvių sankryžos ir įvažiavimų į numatomą statyti LIDL prekybos pastatą, statybos projektinių pasiūlymų kelių saugumo audito atlikimas
 • 2016 m. Kazlų Rūdos miesto Žemaitės g. ir K. Donelaičio g. projektų poveikio kelių saugumui vertinimo ir kelių saugumo audito paslaugos
 • 2015–2017 m. Aukštosios, Aviečių ir Varnėnų gatvių rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslauga
 • 2015–2016 m. Valstybinės reikšmės kelių Nr. 1004 Akmenė-Agluoniai-Laižuva, Nr. 1015 Akmenė-Pakempiniai-Klykoliai, Nr. 3430 Baisiogalos g. st-Vainiūnai ir  Nr. 4001 Žeimeliai-Pamūšis-Pašvintys ruožo nuo 9,82 iki 11,10 km kapitalinio remonto techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra
 • 2015–2016 m. „Kavinės-maitinimo paskirties pastato Sabališkių g. 1 G, Elektrėnų mieste statyba“ techninio projekto susisiekimo dalies ir projekto dalyje numatytų statybos montavimo darbų sąmatos parengimas
 • 2015–2016 m. Vilniaus miesto Liepkalnio g. 101 sklypo ploto dangų statybos supaprastinto projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros bei darbo eigoje projekto korektūrų atlikimas
 • 2015 m. Objekto „Automobilių stovėjimo vietų Metalo gatvėje, ties pastatais Metalo g. 13 ir Metalo g. 15, Vilniuje įrengimas“ techninio projekto parengimas
 • 2015 m. Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 103 Vilnius-Polockas 25.3-27.0 km ruože (Lavoriškės) techninio darbo projekto parengimas
 • 2015 m. Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai-Žarėnai-Tverai-Laukuva ruožo nuo 31,29 iki 31,90 km  kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, parengto projekto vykdymo priežiūra, rekonstruoto kelio ruožo išpildomosios nuotraukos ir kadastrinių matavimų bylos  parengimas
 • 2015m. Rajoninio kelio Nr. 2129 Noreišiai-Lupikai ruožo nuo 0,00 iki 1,00 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, parengto projekto vykdymo priežiūra
 • 2015 m. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga ruožo nuo 45,50 iki 49,00 km asfalto dangos paprastojo remonto projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra
 • 2015 m. Projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 201 Marijampolė-Kalvarija ruože nuo 14,18 iki 14,77 km pėsčiųjų tako įrengimas“ techninio darbo projekto parengimas, techninio darbo projekto vykdymo priežiūros atlikimas
 • 2014–2015 m. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5230 Paberžė–Barskūnai–Medžiukai ruožo nuo 6,5 iki 11,16 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra
 • 2015 m. „Tinklo tvoros nuo laukinių gyvūnų projektavimas ir įrengimas magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruože nuo 78,40 iki 79,85 km dešinėje ir kairėje kelio pusėse“ techninio darbo projekto ir Užsakovo atliktų darbų išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas
 • 2015 m. Užupio gatvės, Milvydų kaime asfaltbetonio dangos (su pagrindais) ruožo nuo kelio Nr. 3901 iki įvažiavimo į kapinių aikštelę rekonstravimo supaprastinto projekto ir kapitalinio remonto aprašų objektams: Stadiono gatvės dalies Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k.; Guobų gatvės dalies Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k.; Žaibo gatvės dalies Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminosk. ir Meistrų gatvės dalies Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k.  parengimas
 • 2015 m. Asfalto dangos įrengimo Gelgaudiškio m. Klevų g., Judrių k. Taikos g. bei asfalto dangos ir apšvietimo įrengimo Pervazninkų k. Miško g. techninių darbo projektų parengimas
 • 2014–2016 m. Dvaro gatvės tarp Vytauto gatvės ir Aušros alėjos techninio  ir darbo projekto parengimas, parengto projekto vykdymo priežiūros atlikimas
 • 2014–2015 m. Projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3019 Mairiškiai-Žibartoniai-Gudžiūnai ruožo nuo 9,7 iki 15,31 km rekonstravimas“ techninio-darbo projekto parengimas ir techninio-darbo projekto vykdymo priežiūros atlikimas
 • 2014–2015 m. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2707 Žiogaičiai-Purvėnai ruožo nuo 0,60 iki 4,81 km bituminės dangos įrengimas“ ir „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2724 Privažiuojamasis kelias prie Purvėnų nuo kelio Žiogaičiai-Purvėnai ruožo nuo 0 iki 1,10 km kapitalinis remontas“ techninių darbo projektų parengimas, techninių darbo projektų vykdymo priežiūros atlikimas, išpildomosios dokumentacijos ir kadastrinių matavimų bylų parengimas
 • 2014 m. Eismo saugos gerinimo priemonių valstybinės reikšmės magistralinio kelio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 68,52–68,98 km, 72,90–74,80 km ir 83,30–84,75 km ruožuose įrengimo techninio darbo projekto parengimas
 • 2014 m. Šiaulių rajono Kairių miestelio Šilelio gatvės rekonstravimo projekto parengimas
 • 2014 m. Vietinės reikšmės kelio nuo Vilniaus m. ribos iki krašto kelio Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros atlikimas, išpildomosios dokumentacijos ir kadastrinės bylos parengimas
 • 2014 m. Apšvietimo ir kitų eismo saugą gerinančių priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 58,48 km techninio darbo projekto ir išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas
 • 2014 m. Kelio Žilinių girininkijoje kv. 148-150 statybos techninio projekto parengimas
 • 2014 m. Pėsčiųjų tako Vytauto gatvėje tarp V. Kudirkos ir Darbininkų gatvių projekto parengimas
 • 2014 m. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris 1,136 km žiedinės sankryžos įrengimo techninio darbo projekto parengimas
 • 2014 m. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2512 Seirijai–Balkasodis–Tolkūnai 19,30 km esančios sankryžos su kelių Nr. 1109 Tolkūnai–Miroslavas–Buckūnai rekonstravimo į žiedinę sankryžą projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros darbų atlikimas
 • 2014 m. Mažeikių miesto Amatininkų gatvės kapitalinio remonto projekto parengimas
 • 2014 m. Viekšnių miesto Biržiškių gatvės, kuri jungiasi su keliu Nr. 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai, rekonstravimo projekto parengimas
 • 2014 m. Objekto „Lengvųjų automobilių parkavimo aikštelė prie Klinikų gatvės“ projekto parengimas
 • 2014 m. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys 5,88 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projekto parengimas
 • 2014 m. Automobilių aikštelės (Visorių g. 27a, Vilnius) įrengimo techninio projekto parengimas
 • 2014 m. Rietavo savivaldybės Spraudžio kaimo dalies Letauso gatvės dalies sutvarkymo projekto ir kadastrinių matavimų bylos parengimas, parengto projekto vykdymo priežiūros atlikimas
 • 2014 m. Laižuvos miestelio Mažeikių gatvės kapitalinio remonto projekto ir kadastrinių matavimų bylos parengimas, parengto projekto vykdymo priežiūros atlikimas
 • 2014 m. Valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai 9,40 km esančios sankryžos rekonstravimo projekto parengimas
 • 2013–2014 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 2711 Reivyčiai–Leckava ruo­žo nuo 0,00 iki 1,99 km rekons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A2 Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga ruo­žo Nr. 7 (18,58–25,50 km kai­rė­je ke­lio pu­sė­je) rekons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lio Nr. 210 Joniškio aplinkkelis ruo­žo nuo 3,10 km iki 7,67 km ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 77,54 km esan­čios san­kry­žos su kraš­to ke­liu Nr. 127 Babriškės–Varėna–Eišiškės rekons­tra­vi­mas į žie­di­nę san­kry­žą pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio kel­io Nr. 2704 Seda–Barstyčiai–Salantai ruo­žo nuo 22,42 iki 23,70 km, ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 2325 pri­va­žiuo­ja­ma­sis ke­lias prie Kumpikų nuo ke­lio Nr. 2311 Darbėnai–Grūšlaukė ruo­žo nuo 0,0 iki 2,0 km pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys nuo 5,88 km iki 6,12 km pės­čių­jų ta­ko ir auto­bu­sų sus­to­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Au­to­bu­sų sus­to­ji­mo aikš­te­lių per­kė­li­mo ir pės­čių­jų ta­kų vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 52,07 km ruo­že, ties Mijaugonimis, pro­jek­ta­vi­mas
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 2804 Giedraičiai–Bekupė–Želva ruo­žo nuo 9,30 iki 14,04 km rekons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2012 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruo­žo nuo 142,00 iki 150,10 km re­kons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2012 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 56 km. esan­čios san­kry­žos ties Aristavos gy­ven­vie­te rekons­tra­vi­mo ir ki­tų eis­mo sau­gą geri­nan­čių prie­mo­nių pro­jek­ta­vi­mas
 • 2012 m. Bi­tu­mi­nės dan­gos įren­gi­mo per gy­ven­vie­tes vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­niuo­se ke­liuo­se Šiaulių ir Telšių apskri­ty­se tech­ni­niai dar­bo pro­jek­tai ir pro­jek­tų vyk­dy­mo prie­žiū­ra
 • 2012 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruo­žo nuo 3,00 iki 8,00 km re­kons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2012 m. I paketas. Bi­tu­mi­nės dan­gos įren­gi­mo per gy­ven­vie­tes 2012 me­tais vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­niuo­se ke­liuo­se Alytaus aps­kri­ty­je pro­jek­ta­vi­mas, pro­jek­tų vyk­dy­mo prie­žiū­ra
 • 2012 m. Židikų mies­te­lio Gėlių (nuo M.Pečkauskaitės g. iki Asteikių g.) ir Asteikių (nuo Gėlių g. iki Mažeikių g.) gat­vių ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­ta­vi­mas
 • 2012 m. Au­to­bu­sų sus­to­ji­mo aikš­te­lių per­kė­li­mo, žie­di­nės san­kry­žos ir kitų eis­mo sau­gą ge­ri­nan­čių prie­mo­nių vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 83,70 km ruo­že, ties Grabuciškėmis, pro­jek­ta­vi­mas
 • 2012 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nių ke­lių (Nr. 2905 Pakruojis–Sosdvaris–Mikniūnai ruo­žo nuo 11,95 km iki 12,50 km ir Nr. 2907 Kalevai–Draudeliai–Gegiedždvaris ruo­žo nuo 0,0 km iki 0,42 km (Ka­le­vų kai­mas), Nr. 2121 Lioliai–Žalpiai–Viduklės g. st. ruo­žo nuo 11,14 km iki 16,81 km) re­kons­tra­vi­mo pro­jek­tų pa­ren­gi­mas
 • 2011 m. Aukš­ta­dva­rio že­mės ūkio mo­kyk­los kar­to­dro­mo te­ri­to­ri­jos ke­lių, ta­kų ir auto­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės re­kons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2011 m. Ke­lio Nr. 3432 Šiaulėnai–Daktariškiai–Mėnaičiai ruo­žo nuo 0,00 iki 9,64 km ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­ta­vi­mas
 • 2011 m. Sim­no mies­to gat­vių ir ša­li­gat­vių re­kons­truk­ci­jos dar­bų tech­ni­nio ir dar­bo pro­jek­tų pa­ren­gi­mas
 • 2010 m. Tech­ni­nio pro­jek­to „Vie­ti­nės reikš­mės Vil­niaus uni­ver­si­te­to Onko­lo­gi­jos ins­ti­tu­to te­ri­to­ri­jos ir priei­gų re­kons­truk­ci­ja bei au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mas” pa­ren­gi­mas
 • 2009 m. Ke­lio Nr. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai 49,42–51,12 km ruo­že ir ke­lio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai 106,03–107,40 km ruo­že pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kų įren­gi­mo pro­jek­tai

Geodeziniai ir kadastriniai matavimai

 • 2015–2016 m. Kelių ir kelių juostų kadastriniai matavimai ir jų teisinė registracija Varėnos rajone
 • 2015–2016 m. Kelių ir kelių juostų kadastriniai matavimai ir jų teisinė registracija Lazdijų rajone
 • 2014–2015 m. Rajoninės reikšmės kelio Nr. 1603 Joniškis-Staneliai-Gruzdžiai nuo 0,00 iki 29,395 kelio juostos geodezinių matavimų, kelio statinio ir kelio užimamos žemės kadastrinių bylų sudarymo paslaugos
 • 2014–2015 m. UAB „Kasandros grupė“  priklausančių sklypų kadastrinių matavimų atlikimas, kadastrinių matavimų bylų sudarymas, nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į juos įregistravimas nekilnojamojo turto registre
 • 2014–2015 m. Kelio Nr. 4729 Lentvaris–Kariotiškės–Raudonė I ruožo nuo 3,781 km iki 7,331 km kadastrinių matavimų paslaugos
 • 2014–2015 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ir ke­lių juos­tų ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ir VĮ „Marijampolės regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2014 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ir ke­lių juos­tų ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Utenos regiono keliai“ ir VĮ „Panevėžio regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2013–2016 m. VĮ „Marijampolės regiono keliai“ prižiūrimų kelių ir kelių juostų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Valstybės įmonėje Registrų centre pagal Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisykles ir kitus teisės aktus bei duomenų sutvarkymo geoinformacinėje sistemoje paslaugos
 • 2013–2015 m. VĮ Rietavo miš­kų urė­di­jos pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mų vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų že­mės skly­pų ir pa­tvir­tin­tuo­se že­mė­tvar­kos pro­jek­tuo­se su­pro­jek­tuo­tų vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų že­mės skly­pų pla­nų pa­ren­gi­mas ir jų ka­dast­ro duo­me­nų įra­šy­mas į Nekilnojamojo tur­to re­gist­rą
 • 2013–2014 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ ir VĮ „Kauno regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Alytaus regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2013 m. Ke­lio Nr. 2616 Kalvarija–Sangrūda–Mockai, 0,00–14,847 km, ke­lio ir ke­lio juos­tų geode­zi­nių ma­ta­vi­mų atli­ki­mas, ke­lio ir ke­lio juos­tų skly­pų inven­to­ri­za­vi­mas ir įregis­tra­vi­mas bei duo­me­nų sut­var­ky­mas geoin­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je
 • 2013 m. Ke­lio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, 30,78–61,10 km, ke­lio ir ke­lio juos­tų geode­zi­nių ma­ta­vi­mų atli­ki­mas, ke­lio ir ke­lio juos­tų skly­pų inven­to­ri­za­vi­mas ir įregis­tra­vi­mas bei duo­me­nų sut­var­ky­mas geoin­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je
 • 2012 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės auto­mo­bi­lių ke­lių ir ke­lių juos­tų geode­zi­nių ma­ta­vi­mų, ke­lių ir ke­lių juos­tų skly­pų inven­to­ri­za­vi­mo bei įregis­tra­vi­mo, duo­me­nų sut­var­ky­mo geoin­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je pas­lau­gos VĮ „Telšių regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2011–2014 m. Inžinerinių-geodezinių tyrinėjimų atlikimo, kon­tro­li­nių geodezinių nuotraukų parengimo, kadastrinių matavimų atlikimo ir kadastrinių duomenų bylų parengimo pas­lau­gos įvairiems užsakovams valstybinės reikšmės keliuose ir savivaldybių teritorijose Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskrityse
 • 2011 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga ruo­žo nuo 47,80 iki 60,90 km re­kons­tra­vi­mo tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to inži­ne­ri­niai geo­de­zi­niai ty­ri­nė­ji­mai
 • 2011 m. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ob­jek­tų ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų at­li­ki­mas, ka­das­tro duo­me­nų su­rin­ki­mas ir ka­das­tri­nių by­lų su­for­ma­vi­mas

Konsultavimas

 • 2011–2014 m. Kon­sul­ta­ci­nės pas­lau­gos sta­ty­bos tei­sės ir FIDIC sta­ty­bos ran­gos su­tar­čių te­mo­mis

PROJEKTAI

 

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

 

Techninė priežiūra

 • 2011–2014 m. Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių tie­si­mo, tai­sy­mo (re­mon­to), prie­žiū­ros dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra.
 • 2014–2015 m. Alytaus nak­vy­nės na­mų ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros pas­lau­gos
 • 2013–2014 m. Dau­gia­bu­čio na­mo Gedimino g. 24, Tauragėje sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2014 m. Mickūnų geležinkelio stotelės peronų rekonstrukcijos techninės priežiūros paslaugos
 • 2014 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E28 (Vilnius–Minskas) plėt­ra“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2014 m. Pro­jek­to „Dvi­ra­čių infra­struk­tū­ros mo­der­ni­za­vi­mas Panevėžio mies­te (I etapas)“ sta­ti­nių sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas) re­kons­tra­vi­mas (II eta­pas). Ke­lio A12 ruo­žo nuo 132,7 iki 139,7 km re­kons­tra­vi­mas“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013 m. Pro­jek­to „Molėtų kraš­to tra­di­ci­nių ama­tų cen­tro kū­ri­mas ir plėt­ra“ tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013 m. Kėdainių pra­mo­ni­nio par­ko ran­gos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013 m. Alytaus Panemunės vi­du­ri­nės mo­kyk­los fa­sa­do šil­ti­ni­mo dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lių E85 ir E272 plėt­ra. Ke­lio Panevėžys–Šiauliai ruo­žo Šiauliai–Radviliškis re­kons­truk­ci­ja (II eta­pas)“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E67 (VIA BALTICA) plėt­ra. Dan­gos re­kons­tra­vi­mas” sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Pro­jek­to „Bendra­bu­čio, ambu­la­to­ri­jos ir biblio­te­kos pas­ta­tų Joniškyje reno­va­ci­ja“ ran­gos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. VšĮ Vilniaus gim­dy­mo na­mų Nėščiųjų priė­mi­mo ir gim­dy­mo sky­riaus bei opera­ci­nės re­mon­to dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Pro­jek­to „LR kul­tū­ros ver­ty­bės G–10K3P siau­ro­jo gele­žin­ke­lio ruo­žo „Panevėžys–Anykščiai–Rubikiai“ 2km+1p ke­lio atkar­pos, gele­žin­ke­lio via­du­ko G–10K56 tvar­ko­mie­ji sta­ty­bos dar­bai” via­du­ko kran­ti­nių atra­mų įren­gi­mo dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lias E85. Vilniaus mies­to pie­ti­nio ap­va­žia­vi­mo tie­si­mas“ su­tar­ties Nr. 1 sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Pro­jek­to „Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mo van­dens ge­ri­ni­mo, ge­le­žies ša­li­ni­mo sis­te­mų įren­gi­mas Molėtų ra­jo­no kai­miš­ko­se vie­to­vė­se“ ran­gos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012 m. Alytaus lop­še­lio–dar­že­lio „Putinėlis“ vi­daus pa­tal­pų rekons­truk­ci­jos I eta­po dar­bų bei VšĮ Alytaus kul­tū­ros ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro lau­ko sce­nos ir amfi­teat­ro įren­gi­mo dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2011 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E28 (Vilnius–Prienai–Marijampolė) re­kons­truk­ci­ja. Dan­gos stip­ri­ni­mas” su­tar­ties Nr.1 sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2011 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga plėt­ra. Ke­lio Panevėžys–Šiauliai ruo­žo Šiauliai–Radviliškis re­kons­truk­ci­ja (I eta­pas)“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2010 m. Pro­jek­to „Jung­čių su tarp­tau­ti­niais ko­ri­do­riais plėt­ra. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių re­kons­truk­ci­ja (II eta­pas)“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2010 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio „Via Baltica“ plėt­ra. Dan­gos stip­ri­ni­mo už­bai­gi­mas ir Mar­ve­lės san­kry­žos re­kons­truk­ci­ja. Su­tar­tis Nr. 3“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra

Projektavimas

 • 2014 m. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris 1,136 km žiedinės sankryžos įrengimo techninio darbo projekto parengimas
 • 2014 m. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2512 Seirijai–Balkasodis–Tolkūnai 19,30 km esančios sankryžos su kelių Nr. 1109 Tolkūnai–Miroslavas–Buckūnai rekonstravimo į žiedinę sankryžą projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros darbų atlikimas
 • 2014 m. Mažeikių miesto Amatininkų gatvės kapitalinio remonto projekto parengimas
 • 2014 m. Viekšnių miesto Biržiškių gatvės, kuri jungiasi su keliu Nr. 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai, rekonstravimo projekto parengimas
 • 2014 m. Objekto „Lengvųjų automobilių parkavimo aikštelė prie Klinikų gatvės“ projekto parengimas
 • 2014 m. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys 5,88 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projekto parengimas
 • 2014 m. Automobilių aikštelės (Visorių g. 27a, Vilnius) įrengimo techninio projekto parengimas
 • 2014 m. Rietavo savivaldybės Spraudžio kaimo dalies Letauso gatvės dalies sutvarkymo projekto ir kadastrinių matavimų bylos parengimas, parengto projekto vykdymo priežiūros atlikimas
 • 2014 m. Laižuvos miestelio Mažeikių gatvės kapitalinio remonto projekto ir kadastrinių matavimų bylos parengimas, parengto projekto vykdymo priežiūros atlikimas
 • 2014 m. Valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai 9,40 km esančios sankryžos rekonstravimo projekto parengimas
 • 2013–2014 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 2711 Reivyčiai–Leckava ruo­žo nuo 0,00 iki 1,99 km rekons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A2 Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga ruo­žo Nr. 7 (18,58–25,50 km kai­rė­je ke­lio pu­sė­je) rekons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lio Nr. 210 Joniškio aplinkkelis ruo­žo nuo 3,10 km iki 7,67 km ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 77,54 km esan­čios san­kry­žos su kraš­to ke­liu Nr. 127 Babriškės–Varėna–Eišiškės rekons­tra­vi­mas į žie­di­nę san­kry­žą pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio kel­io Nr. 2704 Seda–Barstyčiai–Salantai ruo­žo nuo 22,42 iki 23,70 km, ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 2325 pri­va­žiuo­ja­ma­sis ke­lias prie Kumpikų nuo ke­lio Nr. 2311 Darbėnai–Grūšlaukė ruo­žo nuo 0,0 iki 2,0 km pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys nuo 5,88 km iki 6,12 km pės­čių­jų ta­ko ir auto­bu­sų sus­to­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2013 m. Au­to­bu­sų sus­to­ji­mo aikš­te­lių per­kė­li­mo ir pės­čių­jų ta­kų vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 52,07 km ruo­že, ties Mijaugonimis, pro­jek­ta­vi­mas
 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 2804 Giedraičiai–Bekupė–Želva ruo­žo nuo 9,30 iki 14,04 km rekons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2012 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruo­žo nuo 142,00 iki 150,10 km re­kons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2012 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 56 km. esan­čios san­kry­žos ties Aristavos gy­ven­vie­te rekons­tra­vi­mo ir ki­tų eis­mo sau­gą geri­nan­čių prie­mo­nių pro­jek­ta­vi­mas
 • 2012 m. Bi­tu­mi­nės dan­gos įren­gi­mo per gy­ven­vie­tes vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­niuo­se ke­liuo­se Šiaulių ir Telšių apskri­ty­se tech­ni­niai dar­bo pro­jek­tai ir pro­jek­tų vyk­dy­mo prie­žiū­ra
 • 2012 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruo­žo nuo 3,00 iki 8,00 km re­kons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2012 m. I paketas. Bi­tu­mi­nės dan­gos įren­gi­mo per gy­ven­vie­tes 2012 me­tais vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­niuo­se ke­liuo­se Alytaus aps­kri­ty­je pro­jek­ta­vi­mas, pro­jek­tų vyk­dy­mo prie­žiū­ra
 • 2012 m. Židikų mies­te­lio Gėlių (nuo M.Pečkauskaitės g. iki Asteikių g.) ir Asteikių (nuo Gėlių g. iki Mažeikių g.) gat­vių ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­ta­vi­mas
 • 2012 m. Au­to­bu­sų sus­to­ji­mo aikš­te­lių per­kė­li­mo, žie­di­nės san­kry­žos ir kitų eis­mo sau­gą ge­ri­nan­čių prie­mo­nių vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 83,70 km ruo­že, ties Grabuciškėmis, pro­jek­ta­vi­mas
 • 2012 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nių ke­lių (Nr. 2905 Pakruojis–Sosdvaris–Mikniūnai ruo­žo nuo 11,95 km iki 12,50 km ir Nr. 2907 Kalevai–Draudeliai–Gegiedždvaris ruo­žo nuo 0,0 km iki 0,42 km (Ka­le­vų kai­mas), Nr. 2121 Lioliai–Žalpiai–Viduklės g. st. ruo­žo nuo 11,14 km iki 16,81 km) re­kons­tra­vi­mo pro­jek­tų pa­ren­gi­mas
 • 2011 m. Aukš­ta­dva­rio že­mės ūkio mo­kyk­los kar­to­dro­mo te­ri­to­ri­jos ke­lių, ta­kų ir auto­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės re­kons­tra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mas
 • 2011 m. Ke­lio Nr. 3432 Šiaulėnai–Daktariškiai–Mėnaičiai ruo­žo nuo 0,00 iki 9,64 km ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­ta­vi­mas
 • 2011 m. Sim­no mies­to gat­vių ir ša­li­gat­vių re­kons­truk­ci­jos dar­bų tech­ni­nio ir dar­bo pro­jek­tų pa­ren­gi­mas
 • 2010 m. Tech­ni­nio pro­jek­to „Vie­ti­nės reikš­mės Vil­niaus uni­ver­si­te­to Onko­lo­gi­jos ins­ti­tu­to te­ri­to­ri­jos ir priei­gų re­kons­truk­ci­ja bei au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mas” pa­ren­gi­mas
 • 2009 m. Ke­lio Nr. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai 49,42–51,12 km ruo­že ir ke­lio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai 106,03–107,40 km ruo­že pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kų įren­gi­mo pro­jek­tai

Geodeziniai ir kadastriniai matavimai

 • 2013 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Alytaus regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2013 m. Ke­lio Nr. 2616 Kalvarija–Sangrūda–Mockai, 0,00–14,847 km, ke­lio ir ke­lio juos­tų geode­zi­nių ma­ta­vi­mų atli­ki­mas, ke­lio ir ke­lio juos­tų skly­pų inven­to­ri­za­vi­mas ir įregis­tra­vi­mas bei duo­me­nų sut­var­ky­mas geoin­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je
 • 2013 m. Ke­lio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, 30,78–61,10 km, ke­lio ir ke­lio juos­tų geode­zi­nių ma­ta­vi­mų atli­ki­mas, ke­lio ir ke­lio juos­tų skly­pų inven­to­ri­za­vi­mas ir įregis­tra­vi­mas bei duo­me­nų sut­var­ky­mas geoin­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je
 • 2012 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės auto­mo­bi­lių ke­lių ir ke­lių juos­tų geode­zi­nių ma­ta­vi­mų, ke­lių ir ke­lių juos­tų skly­pų inven­to­ri­za­vi­mo bei įregis­tra­vi­mo, duo­me­nų sut­var­ky­mo geoin­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je pas­lau­gos VĮ „Telšių regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2011 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga ruo­žo nuo 47,80 iki 60,90 km re­kons­tra­vi­mo tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to inži­ne­ri­niai geo­de­zi­niai ty­ri­nė­ji­mai
 • 2011 m. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ob­jek­tų ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų at­li­ki­mas, ka­das­tro duo­me­nų su­rin­ki­mas ir ka­das­tri­nių by­lų su­for­ma­vi­mas

Konsultavimas

 • 2011–2013 m. Kon­sul­ta­ci­nės pas­lau­gos sta­ty­bos tei­sės ir FIDIC sta­ty­bos ran­gos su­tar­čių te­mo­mis

VYKDOMI PROJEKTAI

Techninė priežiūra

 • 2014–2015 m. Uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­ci­nio cen­tro Bartkuškio kai­me įren­gi­mo ir bu­vu­sio Bartkuškio pag­rin­di­nės mo­kyk­los Šiaulių pra­di­nio ugdy­mo sky­riaus rekons­tra­vi­mo dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros pas­lau­gos
 • 2014–2015 m. Alytaus nak­vy­nės na­mų ka­pi­ta­li­nio re­mon­to, Volungės vi­du­ri­nės mo­kyk­los fa­sa­do ir sto­go šil­ti­ni­mo rekons­tra­vi­mo dar­bų ir dailės mo­kyk­los pas­ta­to rekons­truk­ci­jos dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros pas­lau­gos
 • 2014 m. Šakių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros bei kokybės kontrolės paslaugos
 • 2014 m. Lentvario vaikų globos namų, adresu Klevų al. 24, vidaus patalpų remonto rangos darbų techninės priežiūros paslaugos
 • 2013–2016 m. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros prog­ra­mos, investicinių programų bei sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų sta­ti­nių sta­ty­bos, re­kons­truk­ci­jos, re­mon­to dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros ir ko­ky­bės kon­tro­li­nių pa­tik­ri­ni­mų pas­lau­gos Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Ignalinos ra­jo­no, Jurbarko ra­jo­no, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kėdainių ra­jo­no, Molėtų ra­jo­no, Panevėžio ir Panevėžio ra­jo­no, Pasvalio ra­jo­no, Pakruojo ra­jo­no, Prienų ra­jo­no, Šakių ra­jo­no, Šiaulių, Širvintų ra­jo­no, Švenčionių ra­jo­no, Tauragės ra­jo­no, Telšių ra­jo­no, Trakų ra­jo­no, Varėnos ra­jo­no, Vilniaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se
 • 2013–2015 m. Pro­jek­to „Kom­plek­si­nis bu­vu­sio ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jos tarp Vytauto, Geležinkelio ir gen. A.Gustaičio gat­vių, Marijampolėje sutvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas gy­ven­to­jų ir vers­lo reik­mėms“ tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013–2015 m. Projekto „Jurbarko mies­to urba­nis­ti­nės infra­struk­tū­ros plėt­ra (II eta­pas)“ ran­gos dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros pas­lau­gos
 • 2013–2014 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas) re­kons­tra­vi­mas (III eta­pas). Ke­lio A12 ruo­žo nuo 98,0 iki 105,0 km re­kons­tra­vi­mas“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013–2014 m. Pro­jek­to „Trans­euro­pi­nio tink­lo ke­lio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas) re­kons­tra­vi­mas (III eta­pas). Ke­lio A12 ruo­žo nuo 3,0 iki 8,0 km re­kons­tra­vi­mas“ sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2013–2014 m. Ben­dra­bu­čio pas­ta­to, Mokyklos g. 9, Naujasis Daugėliškis, rekons­tra­vi­mo į vai­kų glo­bos na­mus sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nės prie­žiū­ros pas­lau­gos
 • 2012–2014 m. Švenčionių mies­to Vilniaus gat­vės da­lies šali­gat­vių ir Strūnaičio gat­vės rekons­truk­ci­jos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra
 • 2012–2014 m. Pro­jek­to “Jurbarko raj. Dainių k. da­lies Užtvankos gat­vės, Jurbarko mies­to Gedimino gat­vės. V.Kudirkos gat­vės ir Liepų gat­vės rekons­truk­ci­ja bei B.Nedzinskienės gat­vės ir K.Donelaičio gat­vės pra­tę­si­mo įren­gi­mas” sta­ty­bos dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra

Projektavimas

 • 2014–2015 m. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5230 Paberžė–Barskūnai–Medžiukai ruožo nuo 6,5 iki 11,16 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra
 • 2014 m. Eismo saugos gerinimo priemonių valstybinės reikšmės magistralinio kelio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 68,52–68,98 km, 72,90–74,80 km ir 83,30–84,75 km ruožuose įrengimo techninio darbo projekto parengimas
 • 2014 m. Šiaulių rajono Kairių miestelio Šilelio gatvės rekonstravimo projekto parengimas
 • 2014 m. Vietinės reikšmės kelio nuo Vilniaus m. ribos iki krašto kelio Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros atlikimas, išpildomosios dokumentacijos ir kadastrinės bylos parengimas
 • 2014 m. Apšvietimo ir kitų eismo saugą gerinančių priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 58,48 km techninio darbo projekto ir išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas
 • 2014 m. Kelio Žilinių girininkijoje kv. 148-150 statybos techninio projekto parengimas
 • 2014 m. Pėsčiųjų tako Vytauto gatvėje tarp V. Kudirkos ir Darbininkų gatvių projekto parengimas
 • 2013–2014 m. Pro­jek­to „Joniškio raj. Kriukų sen. Kriukų mstl. Žandagų, Žaliosios, Draugystės ir Svirų gat­vių ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas“ pro­jek­tų pa­ren­gi­mas
 • 2011–2015 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruo­že nuo 94,00 iki 107,00 km esan­čių ke­tu­rių san­kry­žų re­kons­tra­vi­mo, lie­taus nuo­te­kų tink­lų su va­ly­mo įren­gi­mais pro­jek­tų pa­ren­gi­mas

Geodeziniai ir kadastriniai matavimai

 • 2014–2015 m. Kelio Nr. 4729 Lentvaris–Kariotiškės–Raudonė I ruožo nuo 3,781 km iki 7,331 km kadastrinių matavimų paslaugos
 • 2014–2015 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ir ke­lių juos­tų ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Alytaus regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2014–2015 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ir ke­lių juos­tų ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Šiaulių regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2014–2015 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ir ke­lių juos­tų ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Marijampolės regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2014 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ir ke­lių juos­tų ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Utenos regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2014 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ir ke­lių juos­tų ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Panevėžio regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2013–2014 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2013–2014 m. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų ir tei­si­nės regis­tra­ci­jos dar­bai VĮ „Kauno regiono keliai“ pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se
 • 2013–2014 m. Rokiškio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­že­mi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų ir ki­tų inži­ne­ri­nių įren­gi­nių, esan­čių Rokiškio ra­jo­ne, kon­tro­li­nių geo­de­zi­nių nuo­trau­kų atli­ki­mo pas­lau­gos
 • 2013–2014 m. VĮ Rietavo miš­kų urė­di­jos pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mų vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų že­mės skly­pų ir pa­tvir­tin­tuo­se že­mė­tvar­kos pro­jek­tuo­se su­pro­jek­tuo­tų vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų že­mės skly­pų pla­nų pa­ren­gi­mas ir jų ka­dast­ro duo­me­nų įra­šy­mas į Nekilnojamojo tur­to re­gist­rą

Konsultavimas

 • 2013–2015 m. Kon­sul­ta­ci­nės pas­lau­gos sta­ty­bos tei­sės ir FIDIC sta­ty­bos ran­gos su­tar­čių te­mo­mis
 • 2021-07-08

  Su VĮ “Lietuvos automobilių kelių direkcija” pasirašyta preliminarioji pirkimo sutartis …
 • 2021-09-01

  Su Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašyta pirkimo sutartis „„Kelio Vd-28 …